Region Dalarna

Hur kan Dalarna bli Sveriges bästa ungdomsregion?

Region Dalarna arbetar för att Dalarna ska vara Sveriges bästa ungdomsregion. Det kommer vi aldrig kunna bli om vi låter den resurs som Dalarnas unga är gå till spillo!

Dalarna behöver de ungas entusiasm, drivkraft och kompetens. Vi vill att unga ser Dalarna som en attraktiv region där man som ung blir sedd, har möjlighet att påverka, skaffa sig utbildning och arbete samt bilda familj.

Region Dalarnas uppdrag är att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. Vi ska ta tillvara länets möjligheter och arbetar med utveckling inom områden som är viktiga för tillväxt och sysselsättning i regionen. Ett av dessa områden är unga.

Dalarna står mitt i den stora generationsväxlingen, en stor grupp människor födda på 40-talet går nu i pension. Vi vill lyfta den utmaning som Dalarna står inför med arbetsgivare som uttrycker svårigheter att rekrytera kompetens samtidigt som många unga inte känner till vilka jobb som finns och vilken kompetens man behöver för att söka dem. Ska vi ha en fortsatt tillväxt hos företagen, samt i vissa fall behålla arbetsgivare i länet måste vi titta på hur vi kan använda oss av de arbetskraftsresurser och de möjligheter som finns här. Vi måste bli bättre på att kommunicera vilka jobb som finns och vilken kompetens som efterfrågas. Här är de unga vår viktigaste resurs.

Sedan 2005 har Region Dalarna, genom Ung Kraft, arbetat medvetet och aktivt med unga som en betydande del i den regionala utvecklingen.

Ung kraft har uppdraget att öka ungas delaktighet och inflytande. Arbetet har kompletterats och förstärks genom olika projektet framför allt Unga till arbete, w18-24, och Stanna i Dalarna. Unga till arbete syftar till att unga arbetslösa ska komma närmare arbetsmarknaden och att bidra till kompetensförsörjningen i framtiden. Stanna i Dalarna arbetar med kompetensförsörjning och verkar för att fler av Högskolan Dalarnas studenter ska välja att stanna kvar i länet efter avslutade studier. 2010 fick vi också i uppdrag av regeringen att upprätta kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Dalarna har kommit långt när det gäller det ungdomspolitiska arbetet.

Tillsammans med Landstinget Gävleborg arrangerar vi också Miljötinget, nordens största miljöevent för, med och av unga blandar kunskap och utbildning med nöje och nätverkande, och skapar forum för lärande.

För att bli än bättre och för att nå målet att vara Sveriges bästa ungdomsregion, vill vi arbeta mer samlat , bredare och mer intensifierat med unga i den regionala utvecklingen. Under hösten genomförs, på uppdrag av Region Dalarnas arbetsutskott, en förstudie kring Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion som ska inkludera omvärldsanalys och identifiering av utvecklingsområden.

Konkurrensen om kompetens, kapital, idéer och befolkning är hård mellan olika regioner och olika länder. För att stå oss i denna konkurrens måste vi vara en attraktiv region för unga.

Hur kan vi tillsammans hitta nya idéer och lösningar

* för att få unga att komma in på arbetsmarknaden?
* få arbetsgivare att se unga som den resurs de är?


www.regiondalarna.se