Högskolan Dalarna

Rättvisa åt alla?!

Under de drygt 200 senaste åren kan utvecklingen i den industrialiserade delen av världen betecknas som makalös. Genom kraften i marknadsekonomins konkurrenstryck har innovationer och allt rationellare produktionsmetoder bidragit till ständiga konsumtionsökningar. Under en historiskt sett extremt kort tidsperiod har ett mycket stort antal människor lyfts ur fattigdom, den materiella standarden har höjts år från år och de flesta i-världens människor lever i vad vi kallar välfärd. Priset för denna rekordartade tillväxt har dock varit högt. Jordens resurser förbrukas långt snabbare än de kan förnyas och miljön har påverkats negativt.
Den andra delen av världen, den icke-industrialiserade, har inte lika fullt tagit del av den ovan beskrivna välfärdsutvecklingen. Däremot påverkas den delen i allra högsta grad av välfärdens baksidor.

Nu står vi alla, oavsett om vi ingår i den industrialiserade eller icke-industrialiserade delen, inför en gemensam utmaning, nämligen att rädda världen så att vi kan överlämna den i ett långsiktigt hållbart skick till kommande generationer. Om detta är säkert de flesta överens. Men hur ska detta gå till?
En viktig utgångspunkt för de flesta människor är att en förutsättning för en gemensam insats för hållbar utveckling är att den upplevs som rättvis.

- Men vad är egentligen rättvisa?
- Hur ska rättvisa definieras och utifrån vilket eller vems perspektiv?
- Hur ska historiens orättvisor påverka vår tids syn på rättvisa?
- Vad är högskolornas roll i detta?