CEMUS / UU

Samhälleligt lärande och samarbete för hållbar utveckling

Vad är den centrala utmaningen?
Världen står inför många utmaningar. Våra svenska städer och regioner är en del av det globala, som lokala och regionala manifestationer av och i ett globalt system. En central utmaning för en hållbar framtid är att lyckas ställa om våra egna samhällen och göra dem hållbara. En snabb överblick av indikatorerna för våra svenska miljömål visar att vi inte är i närheten av att lyckas med ambitionen att innan 2020 säkerställa en god och kvalitativ miljö. Till detta måste vi också lägga sociala och ekonomiska utmaningar. Dessa utmaningar är en integrerad del av den hållbarhetsutmaning som vi gemensamt står inför.

För att lyckas föreslår vi att vi behöver nya former av samarbeten och nya sätt att lära av varandra. Vi behöver plattformar och utrymmen att diskutera och problemlösa, att experimentera och reflektera. Dessa utrymmen behöver också vara tillgängliga för många och erbjuda en möjlighet för alla att delta och engagera sig.

Frågan idag?
I dagsläget upplever vi att många regioner i Sverige saknar denna typ av plattformar. Vi behöver dessutom diskutera hur dessa bör se ut och vilka frågor som behöver diskuteras.

Det vi vill ha ut av The Meeting Point är konkreta förslag på:
- vad behöver läras (vilka kunskapsluckor finns)? Inventering hos deltagare.
- vilka konstellationer? Vem behöver lära av vem? Vilken är universitetets roll? Kan vi tänka oss andra roller än den strikt kunskapsförmedlande (envägskommunikation)?
- hur sänka trösklar för aktivt deltagande – citizenship – från olika samhällsgrupper med olika förutsättningar? (Vilka grupper är viktiga?)
- hur överbrygga olikheter i världsbild och problemformulering?
- vad är det bästa som kan komma ut av en sådan plattform?
- vilka är riskerna och fallgroparna?

www.csduppsala.se/cemus